Trao phần thưởng của Diễn đàn cho HS giỏi cấp tỉnh Năm học 2018-2019 (THCS)

112

1. Trường THCS Quang Trung, Đà Lạt

2. Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng

3. Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt

4. Trường THCS Hòa Ninh, Di Linh

5. Trường THCS Đại Lào, Bảo Lộc

6. THCS Lê lợi, Di Linh