Để hỗ trợ việc tập huấn và sử dụng bảng tương tác Mimio, Ebeam, ActivBoard, máy chiếu đa vật thể được thuận lợi, hiệu quả, phòng CNTT upload bài hướng dẫn và video hướng dẫn sử dụng các chức năng của các bảng tương tác và máy chiếu đa vật thể theo các file đính kèm dưới đây:

Hình ảnh mô phỏng về Ebeam và ActivBoardMáy chiếu đa vật thể

CÁC FILE HƯỚNG DẪN TẢI VỀ:
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]
[Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]

Theo: [Chỉ có thành viên mới nhìn thấy link này. ]

Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục này: