Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

63

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

Theo đó, tại Thông tư này quy định các cơ quan, đơn vị trong ngành giáo dục khi xét thi đua, khen thưởng thì không áp đặt chỉ tiêu thi đua, phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định.

Ngoài ra, việc xét thi đua, khen thưởng còn phải tuân theo một số yêu cầu sau đây:

Việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân;

Số lượng công chức, viên chức, người lao động được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ đảm bảo không quá 1/3 là cán bộ quản lý;

Không xét khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Xem thêm tại Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.